LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 
XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza dobrobytu”

22-26 maja, 2024

w imieniu Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej dr Katarzyny Strzały-Osuch, prof. PSW oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Oblicza dobrobytu”, która odbędzie się w siedzibie Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Mariana Smoluchowskiego 18 w Gdańsku w dn. 25 maja 2024 roku podczas największej cyklicznej imprezy organizowanej przez placówkę – International Week ’24

25 maja to niewątpliwie będzie kulminacyjny dzień International Week ’24! Będzie to czas w dużej mierze przeznaczony na prezentację badań naukowych, które będą omawiane właśnie podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza dobrobytu”. Konferencja stworzy przestrzeń na zderzenie myśli i metod naukowych doświadczonych badaczy z różnych stron świata, a dla samych prelegentów i prelegentek to będzie szansa na przedstawienie wyników swoich badań i otrzymanie informacji zwrotnej, reakcji ze strony tak zróżnicowanych środowisk akademickich zebranych w tym samym czasie w jednym miejscu.

 

Z poważaniem,
dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW
Rektor

 

REGULAMIN KONFERENCJI

WYMOGI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ROZDZIAŁÓW MONOGRAFII

XI International Scientific Conference "Faces of Prosperity"

22-26 May, 2024

On behalf of the Rector of the Powiślański University, Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW, and the Organizing Committee, we cordially invite you to participate in the XI International Scientific Conference "Faces of Prosperity", which will be held at the Powiślański University headquarters at 18 Mariana Smoluchowskiego Street in Gdansk on May 25, 2024, during the largest cyclical event organized by the institution - International Week '24.

May 25 will undoubtedly be the culminating day of International Week '24! It will be a time largely devoted to the presentation of scientific research that will be discussed just during the 11th International Scientific Conference, entitled "Faces of Prosperity". The conference will create a space for the clash of ideas and scientific methods of experienced researchers from different parts of the world, and for the speakers themselves it will be a chance to present the results of their research and receive feedback, reactions from such a diverse academic community gathered at the same time in one place.

 

Sincerely,
Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW
Rector

 

EDITORIAL REQUIREMENTS FOR AUTHORS OF MONOGRAPH CHAPTERS