LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 

International Week 2024

22-26 maja, 2024

W imieniu Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej dr Katarzyny Strzały-Osuch, prof. PSW, Komitetu Organizacyjnego, a także całej społeczności akademickiej chcielibyśmy serdecznie zaprosić Panią/Pana do udziału największym cyklicznym przedsięwzięciu organizowanym przez naszą placówkę, zrzeszającym każdego roku na tydzień w jednym miejscu uczelnie z całego świata, jakim jest International Week 24’!

Międzynarodowy Tydzień Powiślańskiej Szkoły Wyższej w tym roku odbędzie się w dniach 22-26 maja, natomiast kulminacyjny punkt całej imprezy to niewątpliwie 25 maja. Wśród zaplanowanych na ten czas wydarzeń znajdą się m.in.: VI Międzynarodowe Targi Szkolnictwa Wyższego, VI Międzynarodowa Konferencja Studencka, a także XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Oblicza dobrobytu”. Wszystkie punkty imprezy odbędą się w gdańskich placówkach Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Przywołany termin będzie międzynarodowym świętem uczelni wyższych w Gdańsku dostępnym za darmo dla wszystkich zainteresowanych zarówno ze środowiska naukowego, jak i społecznego. Jest to już kolejna edycja Międzynarodowego Tygodnia Powiślańskiej Szkoły Wyższej – cyklicznego wydarzenia od ponad piętnastu lat zrzeszającego szereg społeczności akademickich dosłownie z całego świata. Na ten moment udział potwierdziło kilkadziesiąt uniwersytetów z ponad dwudziestu pięciu krajów (m.in. Albanii, Algierii, Belgii, Czech, Jordanii, Panamy, Portugalii, Turcji, Ugandy, czy Włoch), i wszystkie te placówki wspólnie z Powiślańską Szkołą Wyższą tworzą International Week ’24 w Gdańsku!

Tym samym poza rozwijającymi doświadczeniami, wynikającymi z uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach (konferencjach, targach i wielu innych), wizyta na International Week ’24 to również niepowtarzalna okazja, aby na własne oczy zobaczyć, jak wygląda szkolnictwo wyższe w najodleglejszych zakątkach świata, poznać i porozmawiać z reprezentantami różnych społeczności akademickich praktycznie każdego szczebla – od studentów po najwyższe władze dalekich uczelni, a także przekonać się, jak może wyglądać tak umiędzynarodowiona współpraca. Międzynarodowy Tydzień Powiślańskiej Szkoły Wyższej pozwala rzeczywiście poznać inne spojrzenia z różnych stron świata na wszelkie zagadnienia ze wspólnego świata nauki.

Zarówno wśród patronów – medialnych oraz honorowych – jak i wśród gości Międzynarodowego Tygodnia znajdzie się wiele znaczących jednostek, a także branżowych instytucji. Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby także Pan/Pani postanowił/a wziąć udział w zaplanowanych wydarzeniach i wspólnie z Nami budować renomę największego przedsięwzięcia Powiślańskiej Szkoły Wyższej – International Week ’24.

 

Z poważaniem,
dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW
Rektor

 

WYMOGI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ROZDZIAŁÓW MONOGRAFII

International Week 2024

22-26 May, 2024

On behalf of the Rector of Powiślański University Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW, the Organizing Committee, as well as the entire academic community, we would like to cordially invite you to participate in the largest cyclical event organized by our institution, bringing together universities from all over the world for a week in one place every year, which is International Week ‘24!

International Powiślański University Week this year will take place from May 22-26, while the culmination of the entire event will undoubtedly take place on May 25. Among the events planned for this time will be: VI International Higher Education Fair, VI International Student Conference, as well as the XI International Scientific Conference entitled "Faces of Prosperity." All event points will be held at the Powiślański University's facilities in Gdansk.

The recalled date will be an international celebration of higher education in Gdansk available for free to all interested parties from both the scientific and social communities. This is the next edition of the Powiślański University International Week - a cyclical event for more than fifteen years, bringing together a number of academic communities literally from all over the world. As of this moment, dozens of universities from more than twenty-five countries (including Albania, Algeria, Belgium, Czech Republic, Jordan, Panama, Portugal, Turkey, Uganda, or Italy) have confirmed their participation, and all of them together with Powiślański University make up International Week '24 in Gdańsk!

Thus, in addition to the developing experience resulting from participation in the planned events (conferences, trade fairs and many others), a visit to International Week '24 is also a unique opportunity to see with your own eyes what higher education looks like in the remotest corners of the world, to meet and talk with representatives of various academic communities at virtually every level - from students to the highest authorities of distant universities, and to see what such internationalized cooperation can look like. The Powiślański University's International Week allows you to really get to know other perspectives from different parts of the world on all sorts of issues from the shared world of science.

Both among the patrons - media and honorary - and among the guests of the International Week will be a number of prominent individuals, as well as industry institutions. We would be honored if you would also decide to take part in the planned events and together with us build the reputation of Powiślański University's biggest undertaking - International Week '24.

 

Sincerely,
Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW
Rector

 

EDITORIAL REQUIREMENTS FOR AUTHORS OF MONOGRAPH CHAPTERS