LOGO INSTYTUTpNG

 

 


 
 
VI Międzynarodowa Konferencja Studencka
 

w imieniu Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej dr Katarzyny Strzały-Osuch, prof. PSW oraz Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej, która odbędzie się w siedzibie Powiślańskiej Szkoły Wyższej przy ulicy Jana Heweliusza 11 w Gdańsku (Organika Trade, II piętro) w dn. 25 maja 2024 roku podczas International Week ’24

25 maja to niewątpliwie kulminacyjny dzień tegorocznego International Week 2024, zwłaszcza jeśli chodzi o naukowe wystąpienia, prezentacje badań, a tym samym budowanie relacji, wspólnych idei oraz przestrzeni do dialogu zarówno między uczelniami, ale także między różnymi kulturami. VI Międzynarodowa Konferencja Studencka pozwoli studentom z całego świata wypowiedzieć się na najważniejsze dla siebie tematy przede wszystkim w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych oraz medycznych. Konferencja ma na celu zapewnienie przestrzeni dla swobodnej wymiany myśli i doświadczeń tym razem ze strony osób, które są na początku swojej naukowej kariery. Ideą studenckiej konferencji jest umożliwienie wypowiedzenia się, a także wysłuchania głosu młodych ludzi, studentów, którzy w równym stopniu tworzą, a także są przyszłością obecnych i tworzących to międzynarodowe wydarzenie środowisk akademickich z różnych stron świata.

 

Z poważaniem,
dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW
Rektor

WYMOGI EDYTORSKIE DLA AUTORÓW ROZDZIAŁÓW MONOGRAFII


VI International Student Conference

 

On behalf of the Rector of Powiślański University Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW, and the Organizing Committee, we cordially invite you to participate in the 6th International Student Conference, which will be held at the offices of Powiślański University at Jana Heweliusza 11 Street in Gdańsk (Organika Trade, 2nd floor) on May 25, 2024 during International Week '24.

May 25 is undoubtedly the culminating day of this year's International Week 2024, especially in terms of scientific speeches, research presentations, and thus building relationships, common ideas and spaces for dialogue both between universities, but also between different cultures. The 6th International Student Conference will allow students from all over the world to speak out on the topics that are most important to them, primarily in the socio-economic and medical sciences. The conference aims to provide a space for the free exchange of ideas and experiences this time from those who are at the beginning of their scientific careers. The idea of the student conference is to allow the voice of young people, students, who equally make up, and are the future of the current and creating this international event, to be expressed and heard from different parts of academia.

Sincerely,
Dr. Katarzyna Strzała-Osuch, Prof. PSW
Rector

EDITORIAL REQUIREMENTS FOR AUTHORS OF MONOGRAPH CHAPTERS